Pielęgniarka wykonuje zabiegi i procedury medyczne (iniekcje domięśniowe, podskórne, dożylne, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, kroplówki, pomiar stężenia glukozy we krwi, pobieranie krwi do badań laboratoryjnych, wykonanie EKG, ważenie, mierzenie). Przeprowadza testy przesiewowe dzieci i młodzieży.

Świadczenia pielęgniarskie udzielane są również w medycznie uzasadnionych przypadkach w domu pacjenta na podstawie zlecenia lekarza POZ.

Pielęgniarka rodzinna planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad jednostką, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania z uwzględnieniem miejsca udzielenia świadczenia obejmując opieką:

 • zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku;
 • osoby niepełnosprawne;
 • osoby w stanie terminalnym.

W ramach realizacji świadczeń opieki zdrowotnej pielęgniarka rodzinna współpracuje z:

 • lekarzem poz;
 • pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną;
 • położną rodzinną;
 • pielęgniarką opieki długoterminowej;
 • innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych;
 • przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz ochrony zdrowia.

Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują:

  • rozpoznawanie, ocenę i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym u świadczeniobiorców;
  • rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych świadczeniobiorców;
  • prowadzenie edukacji zdrowotnej;
  • prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia;
  • monitorowanie rozwoju dziecka w oparciu o inne przepisy;
  • realizację programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
  • prowadzenie działań profilaktycznych u świadczeniobiorców z grup ryzyka zdrowotnego;

organizację grup wsparcia.

Świadczenia pielęgnacyjne obejmują:

 • realizację opieki pielęgnacyjnej u świadczeniobiorców w różnych stanach zdrowia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej;
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych;
 • przygotowywanie i aktywizowanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności.

Świadczenia diagnostyczne obejmują:

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
 • wykonywanie badania fizykalnego;
 • wykonywanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocena oraz interpretacja;
 • ocenę stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia;
 • ocenę jakości życia i wydolności psychofizycznej podopiecznego;
 • wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej;
 • wykonywanie testów diagnostycznych przy wykorzystaniu zestawów diagnostycznych;
 • pobieranie materiału do badań diagnostycznych przy użyciu zestawów do pobierania.

Świadczenia lecznicze obejmują:

 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 • podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza oraz zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • zakładanie opatrunków na rany, odleżyny, oparzenia;
 • cewnikowanie pęcherza u kobiet (po przeszkoleniu – u mężczyzn); płukanie pęcherza;
 • wykonywanie wlewów / wlewek doodbytniczych;
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących;
 • zdejmowanie szwów na zlecenie lekarza;
 • wykonywanie inhalacji;
 • wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna;
 • stawianie baniek;
 • ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych;
 • dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego.

Świadczenia rehabilitacyjne obejmują:

 • rehabilitację przyłóżkową w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i długotrwałego unieruchomienia;
 • usprawnianie ruchowe;
 • drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej;
 • ćwiczenia ogólnousprawniające;
 • ułożenie i przemieszczanie chorego w łóżku.