Położna rodzinna realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo – neonatologiczno – ginekologiczną obejmującą:

 • edukację w zakresie planowania rodziny;
 • opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu;
 • opiekę nad kobietą, noworodkiem, niemowlęciem do ukończenia 2 miesiąca życia i rodziną;
 • opiekę w chorobach ginekologicznych;
 • opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.

W realizacji świadczeń opieki zdrowotnej położna rodzinna/środowiskowa współpracuje z:

 • lekarzem ginekologiem ( położnikiem) udzielającym świadczeń specjalistycznych w zakresie jej zadań;
 • lekarzem poz;
 • pielęgniarką rodzinną;
 • pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania;
 • pielęgniarką opieki długoterminowej;
 • innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami świadczeniobiorców;
 • przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz ochrony zdrowia.

Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują:

 • edukację w zakresie prozdrowotnego stylu życia kobiety;
 • przygotowania do porodu z uwzględnieniem porodu rodzinnego;
 • poradnictwo w zakresie higieny odżywiania w okresie połogu;
 • poradnictwo w zakresie pielęgnacji i prawidłowego żywienia noworodka i niemowlęcia;
 • poradnictwo laktacyjne i promowanie karmienia piersią;
 • kształtowanie postaw rodzicielskich;
 • edukację lub udzielanie porad w zakresie powrotu płodności po porodzie, metody regulacji płodności;
 • profilaktykę chorób ginekologicznych i patologii położniczych;
 • edukację kobiety we wszystkich okresach życia w zakresie prowadzenia samoobserwacji oraz podejmowania działań w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego;
 • edukację w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz chorobom przenoszonym drogą płciową;
 • profilaktykę chorób wieku dziecięcego;
 • edukację w zakresie szczepień ochronnych.

Świadczenia diagnostyczne obejmują:

 • przeprowadzanie wywiadu środowiskowego/rodzinnego;
 • monitorowanie rozwoju ciąży fizjologicznej;
 • wykonywanie badania położniczego u kobiet;
 • ocenę relacji rodziny z noworodkiem;
 • monitorowanie przebiegu połogu i rozwoju noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia;
 • obserwację i ocenę rozwoju psychoruchowego noworodka i niemowlęcia oraz adaptacji do środowiska zewnętrznego;
 • wykonywanie pomiarów u kobiety i noworodka, oraz ocenę tych pomiarów;
 • ocenę poziomu bilirubiny w oparciu o topografię zażółcenia według schematu Kramera oraz pobieranie materiałów do testów na fenyloketonurię i hypotyreozę u noworodków;
 • wykonywanie testów diagnostycznych przy wykorzystaniu zestawów diagnostycznych;
 • pobieranie materiału do badań diagnostycznych przy użyciu zestawów do pobierania.
 • Badanie KTG

Świadczenia pielęgnacyjne obejmują:

 • planowanie, realizację i ocenę opieki pielęgnacyjnej nad:
  • kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu,
  • noworodkiem i niemowlęciem do drugiego miesiąca życia,
  • kobietą ze schorzeniami ginekologicznymi;
 • przygotowanie i wspieranie rodziny w opiece świadczonej na rzecz noworodka, niemowlęcia i kobiety;
 • przygotowanie kobiety do samoopieki i samopielęgnacji ze współdziałaniem rodziny.

Świadczenia lecznicze obejmują:

 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 • udzielanie pomocy położniczej i neonatologicznej w nagłych przypadkach do czasu przybycia lekarza;
 • przyjmowanie porodu nagłego w warunkach domowych;
 • zabezpieczenie naciętego lub pękniętego krocza;
 • udzielanie pomocy w okresie laktacji;
 • wykonywanie zabiegów leczniczych zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym:
  • podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • zdejmowanie szwów na zlecenie lekarza,
  • cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet,
  • wykonywanie wlewów/wlewek doodbytniczych,
  • płukanie pochwy,
  • dobieranie sposobów leczenia i opatrywanie oparzeń, ran, odleżyn,
  • wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna,
  • ustalanie diety kobiety zgodnie z potrzebami,
  • doraźna modyfikacja dawki leczniczej leku przeciwbólowego, w uzgodnieniu z lekarzem.

Świadczenia rehabilitacyjne obejmują:

 • ćwiczenia usprawniające w ciąży, połogu i schorzeniach ginekologicznych;
 • gimnastykę noworodka;
 • wykonywanie drenażu ułożeniowego;
 • prowadzenie gimnastyki oddechowej, relaksacyjnej, przygotowującej do porodu oraz połogu.