Bezpłatne świadczenia naszej Praktyki obejmują:

  • poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych
  • poradę lekarską udzielaną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych jego stanem zdrowia
  • świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia
  • poradę patronażową
  • świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej, wynikające z prowadzonego leczenia
  • badania bilansowe,w tym badania przesiewowe
  • szczepienia ochronne realizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
  • skierowania na leczenie uzdrowiskowe, fizykoterapię oraz zaopatrzenie medyczne
  • zlecenia transportu sanitarnego w uzasadnionych przypadkach